Duyurular

Amerikan İstatistik Derneği Mesleki Ahlak Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

İçerik

Kılavuzun Amacı

 1. Profesyonel Dürüstlük ve Sorumluluk
 2. Verilerin ve Metotların Dürüstlüğü
 3. Bilim / Kamu / Destekçi / Müşteri Sorumlulukları
 4. Araştırma Konularındaki Sorumluluklar
 5. Araştırma Ekibi Meslektaşlarına Karşı Sorumluluklar
 6. Diğer İstatistikçilere veya İstatistik Uygulayıcılarına Karşı Sorumluluklar
 7. Kötüye Kullanım İddialarıyla İlgili Sorumluluklar
 8. Kuruluşları, Bireyleri, Avukatları içeren İşverenlerin veya İstatistiksel Uygulayıcıları Çalıştıran, Diğer Müşteriler da içeren İşverenlerin Sorumluluklar

 

Kılavuzun Amacı

Amerikan İstatistik Birliği’nin İstatistiksel Uygulamaya Yönelik Etik İlkeleri, istatistik uygulayıcılarının etik bir şekilde karar vermelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ayrıca Etik Kuralları, beklemesi gereken standart istatistiksel analize güvenenlere bilgi vererek sorumluluğu artırmayı amaçlamaktadır. Daha bilinçli bir toplum oluşturmak üzere bir temel oluşturmak amacıyla istatistik disiplini kanıt elde etme ve karar verme yeteneğiyle gözlem yapma kapasitesini ilişkilendirir. Toplum, istatistiksel yöntemlerle desteklenen bilgilendirilmiş yargılara bağımlı olması nedeniyle eğitim, meslek veya meslek unvanı ne olursa olsun tüm istatistik uygulayıcıları profesyonel, yetkili ve ahlaki bir şekilde çalışmak ve her türlü mesleki ve bilimsel yanlış davranışa engel olmak için bir yükümlülüğe sahiptir.1

İyi bir istatistiksel uygulama temelde şeffaf varsayımlara, tekrarlanabilir sonuçlara ve geçerli yorumlara dayalıdır. Bazı durumlarda Kılavuz İlkeleri, bireylerin şartlara göre ilkelere öncelik vermelerini gerektirmesi nedeniyle bağdaşmayabilir. Bununla birlikte, her durumda paydaşların iyi niyetle davranmaları, bu kılavuzlarla tutarlı bir şekilde hareket etmeleri ve başkalarını bu şekilde davranmaya teşvik etmeleri gerekmektedir. Her şeyden önce, istatistiksel uygulamadaki profesyonelliğe zarar vermemek için bilgiyi ilerletme amacı varsayılarak; etik olmayan amaçların peşinde istatistikleri kullanmak, doğası gereği etik değildir.2

İyi bir istatistiksel uygulama temelde şeffaf varsayımlara, tekrarlanabilir sonuçlara ve geçerli yorumlara dayalıdır.

Burada ifade edilen ilkeler, hem birincil mesleği istatistik olanları hem de istatistiksel yöntemleri profesyonel çalışmalarında kullanan diğer disiplinlerde olanları yönlendirmelidir. Bu nedenle, bu Kılavuz İlkeler boyunca, "istatistikçi" terimi, mesleğin her seviyesindeki istatistikçileri ve istatistiksel analizleri ve bunların sonuçlarını kullanan ve rapor eden diğer meslek mensuplarını içeren, meslek unvanı veya derecesi ne olursa olsun, istatistiklerin ve nicel bilimlerin tüm uygulayıcılarını kapsar.

 

 1. Profesyonel Dürüstlük ve Sorumluluk

 

Etik biristatistikçi geçerliliği olan, yorumlanabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar üretmek amacıyla taraf ya da önyargı olmadan ilgili ve uygun olan yöntem ve verileri kullanmaktadır.3 Etik bir istatistikçi, yeterince nitelikli olmadığı, müşteri ile herhangi bir uzmanlık kısıtlaması söz konusu olduğunda ve gerektiğinde veya şüpheniz olduğunda diğer istatistikçilere danıştığı işi bilerek kabul etmez.

Etik bir istatistikçi:

 1. Analizleri / sonuçları önceden belirleyebilecek veya etkileyebilecek veri sağlayıcıların veya araştırmacıların herhangi bir tercihini tanımlar ve azaltır.4
 2. Sonuçlar örneklemenin ötesine geçerek, uygun varsayımlar altında minimal hataya sahip amaçlarla ilgili bir popülasyona ulaşsın diye seçim veya örnekleme yöntemleri ve ele alınacak spesifik soru için uygun ve geçerli analitik yaklaşımlar kullanır.5
 3. Başkalarının katkılarını ve fikri sahipliklerini sayar ve kabul eder.
 4. Fikir katkısı dışında gerekçeler belirlenirse poster, gazete ve diğer burslar için yazarlık düzeni oluştururken, bu sıranın temelini netleştirmek için çabalar.6
 5. (Kurumsal / bölgesel / yerel) kurallara ve yasalara göre çıkar, mali ve diğer çatışmaları açıklar ve onları yönetir veya çözer.7
 6. Mesleki performansı için tam sorumluluk kabul eder. Sadece uzman görüşünü, yazılı çalışmayı ve gözlemci olarak gözden geçirilmesini isteyeceği sözlü sunumları koşul koyar.

 

 1. Verilerin ve Metotların Dürüstlüğü

 

Etik biristatistikçi, verilerin istatistiksel analizin bütünlüğünü veya güvenilirliğini etkileyebilecek bilinen veya şüphelenilen sınırlamaları, kusurları veya önyargıları hakkında bilgi verir. Sonuçların nesnel ve geçerli yorumlanması, temel alınan analizin verilerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü kabul ettiğini ve onayladığını gerektirir.8

Etik bir istatistikçi:

 1. Herhangi bir analizin yürütülmesinde ve yorumlanmasında yapılan istatistiksel ve önemli varsayımları kabul eder. Kullanılan verilerin geçerliliği hakkında rapor verirken, herhangi bir geri bildirim ve eksik veri mekanizması da dahil olmak üzere, veri düzenleme prosedürlerini onaylar.
 2. İstatistiksel çıkarımın sınırlamalarını ve olası hata kaynaklarını bildirir.9
 3. Yayınlarda, raporlarda veya görüşlerde, aksi açıkça görülmemesi durumunda istatistiksel çalışmadan kimin sorumlu olduğunu tanımlar.
 4. Verileri rapor eder ve verilerin yeterliliğini değerlendirir; bir çalışmada ele alınan tüm verileri açıklar ve aslında kullanılan örnekleri açıklar.
 5. Veri bütünlüğünü ve geçerli sonuçları korumak için atılan adımları açık ve tam olarak rapor eder.
 6. Uygun durumlarda, çalışmaya dahil edilmeyen olası karıştırıcı değişkenleri ele alır.
 7. Yayınlar ve raporlarda, bulguları kullanıcıya / okuyucuya hem dürüst hem de anlamlı olan yollarla iletir. Buna tablolar, modeller ve grafikler de dahildir.
 8. Yayınlarda ve görüşlerde çalışmanın finans sponsorunu, belirtilen amacı ve çalışma sonuçlarının amaçlanan kullanımını tanımlar.
 9. Tanımlanan bir popülasyonu temsil etmeyen gönüllü verilerin veya diğer verilerin analizinin raporlanmasında uygun feragatnameleri ve eğer uygunsa, uygun ağırlıklandırmayı içermektedir.
 10. Emsal değerlendirmesi ve replikasyona yardımcı olmak için analizlerde kullanılan veriyi mümkün oldukça / izin verildikçe paylaşır ve katılımcıların kimliklerini uygunsuz bir şekilde ortaya koyabilecek tüm veriler dahil olmak üzere gizli verileri korur.
 11. Nihai raporu üretirken veya yayınlandıktan sonra keşfedilen hataları derhal düzeltmeye çalışmaktadır. Düzeltmeyi halka açık olarak veya sonuçlara dayanarak başkalarına dağıtır.

 

 1. Bilim / Kamu / Destekçi / Müşteri Sorumlulukları

 

Etik bir istatistikçi, kamuoyu, fon veren, müşteri ya da müşterinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak (meslektaşları, hastaları, halkı ve bilim topluluğunu) geçerli çıkarımları, şeffaflığı ve iyi bilimi genel olarak desteklemektedir.10

Etik bir istatistikçi:

 1. Mümkün olduğunca, kapsam, maliyet veya hassasiyet bakımından farklı olabilecek geçerli alternatif istatistik yaklaşımlar arasında bir müşteri veya işverene seçenekler sunar.
 2. Kararlaştırılmış örnekleme veya analitik planda başarısızlığın beklenen herhangi bir olumsuz sonuçlarını açıklamaya çalışmaktadır. Sonuçları önceden belirlemeden, istatistiksel örnekleme ve analiz prosedürlerini bilimsel olarak uygular.
 3. Topluluğa geniş kapsamlı ve kendi uygulama alanının ötesinde fayda sağlayan yeni istatistiki bilgileri yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.11
 4. Veri toplama, serbest bırakma ve yayma ve veri sağlayıcısı tarafından kurulan kullanımla ilgili kısıtlamaların gizlilik gerekliliklerini kavrar ve uygular ve buna göre verilerin kullanılmasını ve açıklanmasını korur. İşverenin, müşterinin veya finans kullanıcısının özel bilgilerini korur.

 

 1. Araştırma Konularındaki Sorumluluklar

Etik bir istatistikçi, bir projeye katılımlarının her aşamasında insan ve hayvan konularının haklarını ve çıkarlarını korur ve buna saygı duyar. Buna sayımcılara veya anketlere katılanlar, verileri idari kayıtlarda bulunanlar ve fiziksel veya psikolojik olarak yayılan araştırma konuları da dahildir.

Etik bir istatistikçi:

 1. İnsan ve hayvan konularının korunması ve refahı için geçerli kurallar, onaylar ve yönergeler hakkında bilgi sahibi olur ve bunlara bağlı kalır.12
 2. Aşırı ya da yetersiz sayıdaki araştırma konularının kullanılmasını ve araştırma büyüklüğü için bilinçli öneriler yaparak araştırma konularına ki aşırı riski önlemeye çalışmaktadır.13
 3. Doğrudan konulardan, diğer insanlardan veya mevcut kayıtlardan elde edilip edilmediği halde, araştırma konularının ve bunlarla ilgili verilerin gizliliğini ve mahremiyetini korur. Araştırma konusundaki onayları alırken ve emsalleri gözden geçirme ve analizin bağımsız çoğaltılmasına izin vermek için uygun onayları alırken, diğer verilere bağlantı da dahil, verilerin ikincil ve dolaylı kullanımlarını onaylar ve talep eder.
 4. Mahremiyet ve gizlilik teminatlarındaki yasal sınırlamaları bilir ve uygulayamayacakları yasal gizlilik ve gizlilik korumasını üstü vaat etmez veya üstlenmez.
 5. Böyle bir çalışmadan elde edilen verileri analiz etmeden önce ve el yazmalarını yayın ya da iç kullanım için gözden geçirirken, insanları veya kuruluşları içeren bir çalışmaya katılmadan önce uygun araştırma konusu onaylarının elde edilip edilmediğini değerlendirir. İstatistikçi, veri kaynaklarının uygunluğunu değerlendirirken araştırma konularının tedavisini (örn. Gizlilik anlaşmaları, gizlilik beklentileri, bildirim, onay vb.) göz önüne alır.14
 6. Belirli bir kaynaktan gelen verilerin analizine katılmayı düşünürken, analizde yer almayı makul bir şekilde, haklarını ihlal etmekten vazgeçerek bilgi sağlayan bireyler tarafından yorumlanırsa bunu yapmayı reddeder.
 7. Grupların herhangi bir istatistiksel tanımlamalarının kalıplaşmış ve damgalanma riski taşıdığını kabul eder. İstatistikçiler, savunmasız gruplara orantısız zarar vermemek için bilginin şekillendirilme biçimini düşünmeli ve duyarlı olmalılar.

 

 1. Araştırma Ekibi Meslektaşlarına Karşı Sorumluluklar

Bilim ve istatistik uygulaması genellikle farklı mesleki standartlara sahip profesyonellerden oluşan ekipler halinde yürütülür. İstatistikçi, bu ortamda etik olarak nasıl çalışılacağını bilmelidir.

Etik bir istatistikçi:

 1. Diğer mesleklerin standartlara ve yükümlülüklere sahip olduğunu, araştırma uygulamaları ve standartlarının disiplinler arasında farklılık gösterebileceğini ve istatistikçilerin bu Kılavuzlarla çelişen diğer meslek standartlarına ilişkin yükümlülükleri olmadığını kabul eder.
 2. İstatistiksel tasarım ve analizin tüm tartışma ve raporlamasının bu Kılavuzlarla uyumlu olmasını sağlar.
 3. Kolaylık için bilimsel geçerliliğinden ödün vermekten kaçınır.15
 4. Tasarımda, yürütmede ve tüm analizlerin raporlanmasında veya sunulmasında şeffaflığı teşvik etmeye çalışmaktadır.

 

 1. Diğer İstatistikçilere veya İstatistik Uygulayıcılarına Karşı Sorumluluklar

İstatistik uygulamaları, gözlemlenen olaylar için mümkün olan tüm açıklamalara dikkat etmeyi gerektirir ve kendi benzersiz deneyim setlerini kullanan farklı gözlemciler, farklı açıklamalar yapılabilirliği hakkında farklı ve potansiyel olarak farklı yönergelere ulaşabilir. Karşıt görüşlerde bile, istatistikçiler birbirlerine karşılıklı saygı duyarak ve bilimsel ilkelere, yönteme ve veri yorumlarının özüne odaklandıklarında, konuşma en başarılı olma eğilimindedir.

Etik bir istatistikçi, diğer istatiksel uygulayıcılara saygı açısından:

 1. Verilerin ve yöntemlerin uygunluğundan ödün vermeden mümkün olduğunca ve uygun bir şekilde paylaşılmasını teşvik eder. Dokümanları, nitelikli araştırmacılar tarafından çoğaltma analizleri, meta veri çalışmaları ve diğer araştırmalar için uygun hale getirir.
 2. Uygun emsal değerlendirmesi yoluyla başkalarının çalışmalarını güçlendirmeye yardımcı olur; emsal incelemesinde, görüş farklılıklarına saygı duyar ve bireyleri değil yöntemleri değerlendirir. İnceleme görevlerini eksiksiz, düşünceli ve derhal tamamlamaya çalışmaktadır.
 3. Öğrendikleri veya kullandıkları kavram ve yöntemlerin pratik değeri için öğrencileri ve istatistik dışı kişileri takdir eder.
 4. İstatistiksel uygulayıcıların işe alınması, atılması, teşvik edilmesi, iş atamaları, yayınlar ve sunumlar, ofisler ve ödüller için adaylık, araştırma finansmanı veya onaylanması ve diğer mesleki konularda kararlar için temel olarak mesleki nitelikleri ve katkıları kullanır.
 5. Rahatsız etmez veya ayırım yapmaz.

 

 1. Kötüye Kullanım İddialarıyla İlgili Sorumluluklar

Etik bir istatistikçi, şüpheli bilimsel uygulamalar ile suiistimali teşkil eden uygulamalar arasındaki farkı anlar, her ikisini de önler, ancak her birinin nasıl ele alınacağını bilir.

Etik bir istatistikçi:

 1. İstatistiksel analizde yetersiz veya etik olmayan uygulamalara göz yummaktan veya göz yummuş gibi görünmekten kaçınır.
 2. Görüş ayrılıklarının ve dürüst hatanın kötüye kullanım niteliği taşımadığını kabul eder.
 3. Kötüye kullanım ile ilgili tanımları ve prosedürleri bilir. Kötüye kullanma soruşturmasına dahil olursa, öngörülen prosedürler takip eder.
 4. Bir soruşturma sırasında gizliliği korur, ancak soruşturma sonuçlarını uygun taraflara ve paydaşlara dürüstçe açıklar.
 5. Kötüye kullanımı soruşturmasını takiben muhtemel bilimsel hata veya kötü davranış bildiren kişiler de dahil olmak üzere tüm ilgili kişilerin kariyerlerini mümkün olan en iyi şekilde normal koşullara geri getirme çabalarını destekler.
 6. Olası bilimsel hata veya kötü kullanıma dikkat çeken kişilerin istihdam edilebilirliğine karşı misillemeyi ya da zararı önler ve vazgeçirmeye çalışır.

 

 1. Kuruluşları, Bireyleri, Avukatları içeren İşverenlerin veya İstatistiksel Uygulayıcıları Çalıştıran, Diğer Müşteriler da içeren İşverenlerin Sorumlulukları

Verileri analiz etmek için herhangi bir kişiyi istihdam edenler,  dolaylı olarak mesleğin objektiflik konusundaki itibarına güveniyorlar. Buna rağmen bu, istatistikçilerin objektiflik yükümlülüğünü anlamak ve bunlara saygı göstermek için işveren tarafında bir zorunluluk yaratır.

İstatistikçileri istihdam edenlerden beklenenler:

 1. İstatistikçinin ve tüketicinin hem korunması hem de desteklenmesi için Etik İlkelerin var olduğunu ve kurulduğunu bilmeleri gerekir.16
 2. Geçerli bulguların ahlaki bir ortamda yetkin çalışmalar sonucu olduğunu fark etmelidir. İşverenler, fon sağlayıcılar veya istatistiksel analiz komisyonu yaptıranlar, herhangi bir veri analizi için nitelikli istatistikçilerin uzmanlığına ve kararına güvenmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük, somut fiziksel, mali veya psikolojik etkilere sahip olduğu bilinen veya tahmin edilen analizlerde özellikle ilgili olabilir.17
 3. Geçerli istatistiksel çalışmaların sonuçları, çalışmayı yapanların veya istatistik uygulayıcıların beklentilerini veya arzularını karşılayacakları garanti edilemez.
 4. Rakip bulguları ve hangi sonuçların raporlanacağı, kullanılacağı ve / veya kaynak gösterileceği ile ilgili seçeneklerin temelini açıkça tanımaksızın, yalnızca beklentilere uyan sonuçların rapor etmenin veya takip etmenin bu kılavuzlara aykırı olduğunu kabul etmesi beklenmektedir.18
 5. İstatiksel uygulayıcıların yazar olarak dahil edilmesinin veya projelere ya da yayınlara yaptıkları katkının onaylanmasının, açık iznini gerektirdiğini kabul etmesi beklenir; çünkü işin onaylanmasını gerektirir.
 6. Sağlam istatistiksel analizleri desteklemeli ve eksik veya yanlış istatistiksel uygulamayı ortaya koymalıdır.
 7. Bu Kılavuz İlkelere uyan istatistiksel uygulayıcıların mesleki özgürlüğünü ve sorumluluğunu korumaya çalışmalıdırlar.19

 

 •  
 • Tıbbi teşhislerde ve biyomedikal araştırmalarda istatistiklerin kullanılması; bireylerin yaşayıp yaşamadığı, sağlığının korunup korunmadığı veya tehlike altına girip girmediğini ve tıbbın ilerleyip ilerlemediğini veya yanıltıcı olup olmadığını etkiler. Mesleki, çevresel veya ulaşım güvenliğinin istatistiksel analizlerinde can, ölüm ve sağlık tehlikeye girebilir. Yeni veya tekrarlayan enfeksiyon hastalıkların erken teşhisi ve kontrolü, sağlam epidemiyolojik istatistiklere bağlıdır. İstatistiksel analizin psikolojik ve sosyolojik uygulamalarında zihinsel ve sosyal sağlık tehlikede olabilir.

Ekonominin etkin işleyişi, güvenilir, zamanında ve düzgün yorumlanan ekonomik verilere ulaşılmasına bağlıdır. Bireysel firmaların kârlılıkları, her ikisi de istatistiksel yöntemlere dayanan kalite kontrol ve pazar araştırmalarına bağlıdır. Tarımsal üretkenlik istatistiksel olarak sağlıklı uygulamalardan araştırma ve çıktı raporlamasına kadar büyük ölçüde faydalanır. Kamu sağlığı, ceza adaleti, sosyal eşitlik, eğitim, çevre, ulusal savunma ve güvenlik ile ilgili hükümet politikaları kararları kısmen sağlam istatistikler üzerine kuruludur.

 1. Kötüye kullanma, intihal ve veri imalatı veya sahteciliği ile sınırlı değildir. Daha geniş anlamıyla, suiistimal her profesyonel sahtekârlığı, komisyon veya ihmal yoluyla ve profesyonel faaliyetler ve ifade alanı içinde insanlar için tüm zararlı saygısızlık, fikri mülkiyet ve mülkiyetinin yetkisiz kullanımı ve itibarlarından haksız yere kötüleme anlamına gelir.
 2. Tipik olarak, her çalışma o aşamada belirleyici olacak bu verilere ve araştırmanın hem uygulanabilirliği hem de kullanılacak veri miktarı gerekçelendirilmesi için teknik kriterlere bakmadan önce analiz aşamasında açıkça tanımlanan konu-madde sorunları ve istatistiksel protokollerin yetkili bir anlayışına dayanmalıdır.
 3. Analizin aynı aşamasında aynı veri seti üzerinde birden çok test çalıştırmak, en az bir geçersiz sonuç elde etme olasılığını artırır. Çok sayıda paralel testten "anlamlı" bir sonucun seçilmesi, hatalı bir sonuç doğurma riskini taşır. Böyle bir durumda testlerin ve sonuçların kapsamlı bir şekilde açıklanmaması son derece yanıltıcı olacaktır.
 4. Örneğin, gözlemsel çalışmalarda çok potansiyel olarak karıştırıcı faktörleri ele alıp, nedensel çıkarımları çizerken dikkatli olun. Bir prosedürün otomatik olması, doğruluğunu veya uygunluğunu garanti etmez; her bir istatistiksel çalışmada kullanılan teori, veri ve yöntemleri de anlamak gerekir.
 5. İstatiksel yayınlarda tercihen, yazarlık düzeni, yayınlanacak çalışmaya ve materyalin fikirsel katkısı derecesine göre olmalıdır; bu derecelendirme, böyle bir düzenlenmenin mümkün bir şekilde saptanabileceği ölçüde olmalıdır. Bir istatistik yayınında bir başka yazarlık kuralı kullanıldığında kuralın dipnotta veya son notta açıklanması gerekir. Katkı olarak yazarlık sırası, işe alma, yükseltme veya görev süresi ile ilgili karar alanlar tarafından varsayıldığı durumlarda, örneğin, alternatif bir kuralı ifşa etmede başarısızlık, kariyerine yanlışlıkla zarar verebilir veya ilerleme kaydedebilir.
 6. Bu bazen çelişkili kişisel çıkarlarının elinden alınması veya mesleki faaliyetten çekilmeyi gerektirebilir. Çıkar çatışması sorunlu olan örnekler Hibe değerlendirmeleri, diğer akran değerlendirmeleri ve burs ile kişisel veya aile mali çıkarları arasındaki gerilimler bağış değerlendirmeleri, diğer emsal değerlendirmeleri ve burs ile kişisel veya aile mali çıkarları arasındaki gerilimleri içerir.
 7. Genel halk için, teknik dikkat dağıtıcı olmayan bir çalışmanın kapsamını, ilgisini ve sonuçlarını bildirmek. Mesleki literatürde, emsallerin muhtemel soruları cevaplamaya çabalamak.
 8. Örneğin üzerinde anlaşmaya varılan bir örnekleme veya analitik planı tam olarak izlemek için önemli bir başarısızlık açığa çıkarılır ve olumsuz sonuçlar açıklanır. Analitik yöntemlerin ve bunların doğal varsayımlarının, spesifik araştırmanın koşullarına göre uygunluğunu ele alınır. Analitik yöntemleri uygulamak için kullanılan bilgisayar programları tanımlanır.
 9. İstatistikçilerin, topluluğun iyileştirilmesine katkıda bulunan mesleki etkinliklere katılmaları ve Birleşik Devletler ‘de ve dünyadaki istatistik mesleğini yükseltmeleri için çalışmaları önerilir. Karşılıksız iş yapma kabiliyetinin, istatistikçinin istihdam şartları ve kişisel durumlarla sınırlı olabileceği kabul edilmektedir ancak istatistikçiler yerel halka ya da uluslararası kuruluşlara hizmet de dahil olmak üzere karşılıksız iş yapma ve diğer iş fırsatlarına açık olmalıdır. Ayrıca ASA komiteleri ve bölümleri dahil olmak üzere mesleğe hizmet verilmesi teşvik edilir.
 10. İstatistiksel yöntemler, birçok problem veya uygulama sınıfına genel olarak uygulanabilir. İstatistiki yenilikçiler, yazıları, yazılımları veya araştırma sonuçları için para veya diğer ödüller alma hakkına sahip olabilirler.
 11. Araştırmanın pratik değerini, beklenen sonuçların geçerliliğini, söz verilen korumanın sağlanabilme kapasitesini ve ilgili tüm etik konuların değerlendirilmesini sağlayacak yeterli planlamayı sağlamak.
 12. Bu tavsiyeler, ileriye yönelik güç analizi, çalışma bitim noktalarının planlanan kesinliği veya sık gören ya da Bayesci yaklaşımlara uygun kapsamın sağlanması için diğer yöntemleri temel alabilir. Çalışma kapsamı ayrıca, araştırma konuları edinmenin fizibilitesi ve toplanacak veri unsurlarının değeri dikkate alınmalıdır.
 13. Uygun onaylama, araştırmacıların kendileri tarafından verilmesi gerekmez. İzin verilmesi gereken bir ebeveynin veya yasal bir yasa koruyucunun onayı gerekebilir ve gerçek katılımcının bazı durumlarda onay vermesi gerekebilir. Buna, izin vermeyen küçükler ve yetişkinlerin yasal koruyucuları dahildir. Hayvan çalışmalarında, istatistikçiler araştırmanın bir parçası olan hayvanlar için sahibin veya kuruluşun uygun izni formlarını sorabilirler.

Her durumda aldatmacadan kaçının veya en aza indirgeyin. Bazı psikolojik, sosyolojik ve diğer araştırmalarda gerekli olduğu ve önemli bilgi sağladığı durumlarda - protokolün önceden bağımsız olacak şekilde etik olarak gözden geçirilmesini ve araştırmanın sürekli izlenmesini sağlayın. Bazı rasgele klinik araştırmalarda olduğu gibi, çalışma parametrelerini konulara veya diğer araştırmacılara tam olarak açıklanması önerilmezse, genelde onlara verilen bilginin niteliği ve kesinti nedenini bildirin. Aldatmacada olduğu gibi protokolü bağımsız olarak etik bir şekilde gözden geçirin ve araştırmaya devam edilmesini sağlayın.

 1. Tüm araştırmalar, mevcut finansman, zamanlama ve personel de dahil olmak üzere kaynaklar tarafından sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, eğer varsa, az sayıdaki çalışma, akla gelebilecek en yüksek standartlara ulaşabilir. Bununla birlikte, istatistikçinin her zaman mevcut kaynaklarla en geçerli sonuçları elde etmeye çalışması ve yanıltıcı veya anlamsız sonuçlar üretme olasılığı bulunan çalışmalardan kaçınması gerekir.
 2. Bu güvenlik önlemi, ancak etik olmayan bir çalışmada işbirliği yaptıktan sonra öğrenme riskinizi düşürür.
 3. Çatışma durumunda istatistiksel uygulayıcılar ve bunları istihdam edenler, etik uygulama konularını özel olarak çözmeye teşvik edilir. Özel çözüm mümkün değilse, istatiksel uygulayıcıların araştırma konularına veya topluma zarar vermeden önce eksik veya yozlaşmış uygulamaları ortaya koymak için etik bir yükümlülüğe sahip olduklarını kabul edin.
 4. Belli bir sonucu sağlamak için alınan önlemler analizin geçerliliğini azaltacaktır. İstatistiksel bir uygulayıcıdan bu yönergelerden sapma baskısı, hem çalışma sonuçlarının geçerliliğine hem de uygulamanın profesyonel itibarına zarar verebilir.
 5. Örgütlerde ve genel olarak istatistiksel yöntemler kullanarak mesleklerde, daha çok itibar, güç veya statüye sahip istatistik uygulayıcıları bu yönergelere uyan daha alt düzeydeki istatistiksel uygulayıcıların mesleki özgürlüğünü ve sorumluluğunu korumakla yükümlüdür.